โครงการ “7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา” มอบทุนระดับอุดมศึกษา 

โครงการ “7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา” มอบทุนระดับอุดมศึกษา 

0

โครงการ “7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา” มอบทุนระดับอุดมศึกษา 

         ช่อง 7HD มอบทุนระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 2 ในโครงการ “7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา” รวมเป็นเงิน 1.2 ล้านบาท โดยร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) คัดเลือกนักเรียนทุนในโครงการ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว และเติบโตไปเป็นบุคลกรที่มีคุณภาพให้แก่สังคม

7 สี ช่วยชาวบ้าน

         โดยเมื่อวันที่ 20 กันยายน ได้มีการส่งมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโดย นางนาฏนภางค์ จงสมจิต กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD ได้มอบทุนการศึกษาจาก โครงการ “7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา” ระดับ อุดมศึกษา รุ่นที่ 2 จำนวน 30 ทุน ๆ ละ 40,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาท) โดยมี คุณสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับนักเรียนทุนที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการฯ ในสาขาต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น สายวิชาชีพที่เป็นพื้นฐานด้านช่วยเหลือสังคม จำนวน 20 ทุน ได้แก่ กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์ / กลุ่มวิชาสาธารณสุข, พยาบาลศาสตร์, สหเวชศาสตร์ / กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์การกีฬา, นิติวิทยาศาสตร์ / กลุ่มวิชาศึกษาศาสตร์, ครุศาสตร์ / กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์ และสายวิชาชีพที่เป็นพื้นฐานด้านธุรกิจสื่อสารมวลชน จำนวน 10 ทุน ได้แก่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์, ศิลปะศาสตร์, มนุษยศาสตร์, อักษรศาสตร์, นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, วารสารศาสตร์, นิเทศศาสตร์ / กลุ่มวิชาศิลปกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์ และมีเดียอาร์ต

7 สี ช่วยชาวบ้าน

        อนึ่ง การมอบทุนการศึกษาจากโครงการ “7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา” เชื่อมั่นว่า การศึกษาเป็นบันไดสำคัญที่จะทำให้เยาวชน ได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มี “คุณภาพ” ให้กับประเทศ จึงได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยรุ่นที่ 1 เริ่มตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งขณะนี้ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพการงานกันทั้งหมดแล้ว และดำเนินโครงการต่อเนื่องรุ่นที่ 2 ในปี 2561 มอบทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบการศึกษา พร้อมสานต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 รวมตลอดโครงการจนถึงปัจจุบัน ได้มอบทุนการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 640 ทุน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Comments